• Biên bản bàn giao sổ BHXH

 • Mẫu số 25: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 • Monday, 09 January 2017, 06:12:39 PM
 •  

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN BÀN GIAO

  SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Hôm nay, ngày….../……/ ….tại ……………………………, chúng tôi gồm:

  Bên A (bên trả sổ bảo hiểm xã hội): Trung tâm Dịch vụ việc làm ……..……

  Đại diện:………………………………………………………. …………..…

  Chức vụ:………………………………………………………………………

  Địa chỉ:………………...…............................………………………………...

  Bên B (bên nhận sổ bảo hiểm xã hội): Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……..

  Đại diện:………………………………………………………. ………..……

  Chức vụ:…………………………………………………………………...….

  Địa chỉ:………………...…............................………………………………...

  Bên A đã bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho bên B với số lượng ………. quyển (danh sách kèm theo) (1). Sau khi nhận bàn giao, Bên B đã kiểm tra lại sổ và không thấy bị hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa; sổ được bảo quản đúng hiện trạng.

  Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

   

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN A

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)   

         

                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÊN B

                  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Danh sách kèm theo, bao gồm một số nội dung cơ bản sau: họ tên, số sổ, ngày cấp, nơi cấp,…

   

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®