• Mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động

  • Hỏi: Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động có  được hưởng bồi thường từ NSD LĐ không?

  • Saturday, 05 November 2016, 05:36:43 PM
  • Căn cứ khoản 3 điều 39 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định: Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này.

    Như vậy, NSD LĐ chỉ phải bổ thường thêm nếu đơn vị kinh doanh bao hiểm chi trả mức thấp hơn so với quy định của luật.

  •  

  •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®