• NSD LĐ không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khi người lao động bị tai nạn thì được bồi thường như thế nào?

  • Hỏi: Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khi người lao động bị tai nạn thì được bồi thường như thế nào?

  • Saturday, 05 November 2016, 05:33:32 PM
  • Căn cứ khoản 4 điều 39 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:  Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật này, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  •  

  •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®