• Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Mẫu số 24: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 • Monday, 02 January 2017, 09:48:08 PM
 •  

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  Số: .........................

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


                   ........, ngày ...... tháng .... năm .......

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

  GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  TỈNH/THÀNH PHỐ .....................

  Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  Căn cứ Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội hư­ớng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

  Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

  Căn cứ Quyết định số……….. ngày ……/…./…. của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà…………………..….;

          Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………...,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày …./.…/….. đối với:

  Ông/bà ......................................................sinh ngày .......... / .......... /..........

  Số chứng minh nhân dân: ……………….…..…...………………………….

            Ngày cấp: ……/……../….…. …nơi cấp:…………………………………….

            Số sổ BHXH………........................................................................................

            Nơi thường trú:………….…............................................................................

            Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……….

            Lý do chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: ……………………………… ……………………………………………………………………………………….

  Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là: ...................tháng

  Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.............tháng

  Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu (nếu có): ……… tháng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………………….., Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm …………….và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Lưu: VT,…….

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®