• Thông báo bảo lưu thời gian đóng BHTN

 • Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 • Monday, 02 January 2017, 09:46:17 PM
 •  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  THÔNG BÁO

  Về việc ………………………………… (1)

   

              Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………

   

  Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:……………………………..

  Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………...…

              Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………….

             Số sổ BHXH :……….....................................................................................

             Nơi thường trú:………….…............................................................................

     Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...……….

     Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................................................................

     Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng

     Nhưng vì lý do (1)............................................................................................  ……………………………………………………………………………………….nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).

   Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.

                                                                   ……, ngày … tháng … năm ……

   

   

                  Người thông báo

                (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Ghi chú :

  (1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 •  

 •  

Copyright © 2013 Designed & Developed by Seohanoi.net Group®